"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
İnsanların en hayırlısı
İnsanlara en çok faydalı olandır.
Hadis-i Şerif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de İlk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.
Fatih Sultan Mehmed
"İnsan Yenilince değil; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
İmkansız olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dediğiniz herşey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YENİLENİYORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördüğünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsamlı Gizli İlimler Sitesi... Çok Yakında Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Köşe Yazılarıyla Çok Yakında Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yakında Yayında...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yakında Aktif Olarak Yayındayız....

Galeri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

İsimler Sözlüğü ve İsimname Bölümümüzde Çalışmalar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamlandı...

Gizli İlimler Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor.

''WEB SİTEMİZ YENİLENİYOR''

Kuran-ı Kerim?de da Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli


Kuran-ı Kerim?de da Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli


Esma-ül Hüsnalar  Kuran-ı Kerim'deki tertibi şu şekilde nazil olmuştur.

1. Allah
2. Rahman: Bağışlayan, esirgeyen.
3. Rahim: Bağışlayan, acıyan.
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." (224) (*) İçinde olan numaralar Ayet numaraları olup sure numaraları sayfanın sonunda dipnot olarak verilmiştir.
4. Rab: Her şeyin sahibi. (Rabb'ül-Alemin)
"Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."(225)
5. Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.
"O, ceza gününün malikidir." (226)
"Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir." (227)
6. Muhit: Her şeyi çepeçevre kuşatan.
"Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmıştır." (228)
"Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır."!(229)
7. Kadir: Her şeye gücü yeten.
"Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter." (230)
8. Alim: Hakkıyla bilen.
"O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendisine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O, her şeyi hakkıyla bilendir." (231)
9. Hakim: Bütün iş ve emirleri yerinde olan.
"Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, dediler." (232)
10. Tevvab: Kullarını tevbeye sevk eden ve tevbeleri bol bol kabul eden.
"Adem, Rabbinden bir takını ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır." (233)
11. Bari: Yaradan.
"... Onun için yaradanınıza tevbe edin." (234)
12. Basir: Her şeyi gören.
"... Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür." (235)
13. Veli: Yardımcı, dost.
"...O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır."(236)
14. Nasır: Yardımcı.
"... Sizin için Allah'dan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." (237)
15. Vasi': İlim ve merhameti her şeyi kuşatan.
"Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. Her şeyi bilendir." (238)
16. Bedi': Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan.
"(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır." (239)
17. Semi': Her şeyi işiten.
"Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin bilensin." (240)
18. Aziz: Yenilmeyen, eşsiz galip
"Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin." (241)
19. İlah: Yegane mabud.
20. Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmayan, benzeri bulunmama anlamında tek.
"Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Yakub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler." (242)
21. Rauf: Merhametli, şefkatli.
"... Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir." (243)
22. Şakir: İyiliğe karşı mükafat veren.
"Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir." (244)
23. Gafur: Bütün günahları bağışlayan.
"Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çokça esirgeyendir." (245)
24. Karib: Kullarına çok yakın.
"Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım..." (246)
25. Halim: Acele ve kızgınlıkla acele hareket etmeyen.
"Allah yapmakta olduklarınızı bilir." (247)
26. Habir: Her şeyden haberdar olan.
"Allah yapmakta olduklarınızı bilir." (248)
27. Hayy: Ebedi diri.
28. Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden.
"Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, Hayy'dır, Kayyum'dur." (249)
29. Ali: Şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.
30. Azim: Zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.
"... O yücedir, büyüktür." (250)
31. Gani: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O'na muhtaç,
"Allah zengindir, acelesi de yoktur." (251)
32. Hamid: Övülmeye layık.
"... Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır." (252)
33. Vehhab: Karşılıksız bol bol veren.
"... Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfü en bol olan sensin." (253)
34. Camı: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.
"Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin."'(254)
35. Kaim: İşleri tedbir edip, ayakta tutan.
"Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir." (255)
"Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapmayan gibi olur mu?)" (256)
36. Malikü'l Mülk: Mülkün sahibi.
"(Rasulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın..." (257)
37. Şehid: Her şeyi gözetleyerek bilen.
"... Allah yaptıklarınızı görüp durur..." (258)
38. Nasır: Yardım eden.
"Oysa sizin mevlanız Allah'tır ve O, yardımcıların en hayırhsıdır." (259)
39. Vekil: Güvenilip, dayanılan.
"...Onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!' dediler." (260)
40. Rakib: Gözetleyip kontrol eden.
"... Hesab sorucu olarak da Allah yeter." (261)
41. Hasib: Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.
"... Hesap sorucu olarak da Allah yeter." (262)
42. Kebir: Zat ve sıfatları anlaşılamayacak kadar büyük, ulu.
"... Çünkü Allah yücedir, büyüktür." (263)
43. Afüv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden.
"Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (264)
44. Mukit: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.
"Allah her şeyin karşılığını vericidir." (265)
45. Rezzak: Mahlukatın beden ve ruhlarının gıdasını yaratıp veren.
"... (Ey Rabbimiz!) Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en hayırlısısın." (266)
46. Fatır: Yoktan var eden.
"De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim!"(267)
47. Kahir: Yenilmeyen, yegane galib.
"O, kulların üstünde her türlü tasarrufa sahiptir." (268)
48. Kadir: Her şeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
"Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir."(269)
49. Hak: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan.
"Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler." (270)
50. Alimü'l-Gaybi Ve'ş-Şehadeti: Gizliyi de açığı da bilen.
"Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır." (271)
51. Halik: Takdirine uygun yaratan.
"İşte Rabbiniz Allah O'dur. O?ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır." (272)
52. Latif: Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilen sezilmez yollarla karşılayan.
"Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır."(273)
53. Hakem: Hüküm veren.
"(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur."(274)
54. Sadık: Doğru söyleyen.
"Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz." (275)
55. Mevla: Gerçek dost, sahip.
"... Bilin ki Allah, sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!" (276)
56. Kavi: Her şeye gücü yeten, kudretli.
"Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir."(277)
57. Hafız: Koruyan gözeten.
"... Benim Rabbim her şeyi gözetendir." (278)
58. Mucib: İstek ve arzulara karşılık veren.
"... O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır (dualarını) kabul edendir." (279)
59. Mecid: Şanlı, şerefli.
"... Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur." (280)
60. Vedüd: Çok seven ve sevilen.
"... Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir (mü'minleri) çok sever." (281)
61. Müstean: Sığınılan.
"...Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan ancak Allah'tır."(282)
62. Galib: Yegane galebe sahibi.
"Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler." (283)
63. Kahhar: Yenilmeyen, yegane galib.
"... Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?" (284)
64. Hafiz: Koruyup gözeten.
"... Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir." (285)
65. Müteali: İzzet ve şeref, hükümranlık bakımından yüce, aşkın.
"O, görüleni de görülmeyeni de bilir, çok büyüktür, yücedir." (286)
66. Vali: Kainata hakim olup onu yöneten.
"... Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur." (287)
67. Şedid: Azabı çetin ve şiddetli (288)
"Onlar, Allah hakkında mücadele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O azabı pek şiddetli olandır." (289)
68. Varis: Varlığının sonu olmayan
. "Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Ve her şeye biz varis oluruz." (290)
69. Hallak: Hakkıyla yaratan.
"Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan, pek iyi bilendir." (291)
Kur'an-ı Kerim?i Tefsir Metodu ve Günümüzde yapılan Tahrifatlar ?
70. Kefil: Bütün işleri
70. Kefil: Bütün işleri üzerine alan yegane varlık.
"Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın." (292)
71. Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
"Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." (293)
72. Hafi: Lütufkar.
"İbrahim: Selam sana (esen kal) dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkardır." (294)
73. Gaffar: Çok bağışlayan, daima affeden.
"Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım." (295)
74. Hadi: Yol gösteren, hidayete erdiren
"Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir." (296)
75. Mübin: Apaçık gerçek olan.
"Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır." (297)
76. Nur: Nürlandıran, nür kaynağı.
"Allah, göklerin ve yerin nurudur." (298)
77. Kerim: Her türlü fazilete sahip olan, kerem sahibi.
"... Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir." (299)
78. Müntekim: Suçluları cezalandıran.
"Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, günahkarlara layık oldukları cezayı veririz." (300)
79. Fettah: İyilik kapılarını açan, en güzel hakem, fatih.
"De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir." (301)
80. Şekür: Az bir iyiliğe karşı çok mükafat veren.
"Çünkü Allah, onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir." (302)
81. Ka'fi: Her şeye kafi gelen.
"Allah kuluna kafi değil midir?"(303)
82. Gafir: Bağışlayan.
"Günahı bağışlayan..." (304)
83. Rafiu'd-Derecat: Dereceleri yükselten.
"Dereceleri yükselten..." (305)
84. Zu'l-Arş: Arş sahibi.
"Dereceleri yükselten, Arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından diledi¬ğine iradesiyle ilgili vahyi indirir." (306)
85. Muhyi: Hayat, can veren.
"Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir." (307)
86. Rezzak: Her türlü rızkı veren, ruhu, bedeni rızıklandıran.
87. Zu'l-Kuvva: Güç, kuvvet ve kudret sahibi.
88. Metin: Herşeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
"Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." (308)
89. Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren.
"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur." (309)
90. Melik: Gayb ve şuhüd alemlerin sahibi.
"Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler." (310)
91. Zü'l-Celali Ve'l-İkram: Azamet ve ikram sahibi.
"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak." (311)
92. Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.
93. Ahir: Varlığının sonu olmayan.
94. Zahir: Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar.
95. Batın: Zatının görülmemesi ve mahiyetinin anlaşılmasının mümkün olmaması bakımından gizli olan.
"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir." (312)
96. Kuddüs: Her türlü eksiklikten münezzeh olan.
97. Selam: Esenlik ve barış veren.
98. Mü'min: Güven veren ve güvenilip dayanılan, vaadi hak.
99. Müheymin: Kainatın bütün işlerini tedbir edip, yöneten.
100. Cebbar: İradesi baskı altında olmayan, her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştirip gözeten.
101. Mü'tekebbir: Azamet ve yüceliğini izhar eden.
"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(313)
102. Musavvir: Şekil veren, nitelik ve özellik kazandıran.
"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O?nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir."(314)
103. Ala: Yüce.
"Yüce Rabbinin adını tesbih (tasdik) et." (315)
104. Ekrem: Kerem sahibi.
"Rabbin, en büyük kerem sahibidir." (316)
105. Ahad: Benzerinin bulunmaması, parçalanmaması itibariyle tek.
"De ki: O, Allah birdir."(317)
106. Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni, arzu ve ihtiyaçları, sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu, müstağni.
"Allah Samed'dir."(318)
Öyle ki:
O, doğmamış ve doğurmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur.
İşte saymış olduğumuz Allah'ın bu güzel isimleri Kur'an-ı Kerim'de isim kipiyle gelmiş olup, ayet-i kerimelerde açık olarak geçmektedir toplam 106 adettir. Allahu alem bissavab.
(224) Fatiha: 1/1
(225) Fatiha: 1/2
(226) Fatiha: 1/4
(227) Taha: 20/114
(228) Bakara: 2/19
(229) Fussilet: 41/54
(230) Bakara: 2/20
(231) Bakara: 2/29
(232) Bakara: 2/23
(233) Bakara: 2/37
(234) Bakara: 2/55
(235) Bakara: 2/55
(236) Şüra: 42/28
(237) Bakara: 2/107
(238) Bakara: 2/115
(239) Bakara. 2/117
(240) Bakara: 2/127
(241) Bakara: 2/129
(242) Bakara: 2/133
(243) Bakara: 2/143
(244) Bakara: 2/158
(245) Bakara: 2/173
(246) Bakara: 2/186
(247) Bakara: 2/234
(248) Bakara: 2/234
(249) Bakara: 2/255
(250) Bakara: 2/255
(251) Bakara: 2/263
(252) Bakara: 2/267
(253) Al-i İmran: 3/8
(254) Al-i İmran: 3/9
(255) Al-i İmran: 3/18
(256) Ra?d: 13/33
(257) Al-i İmran: 3/26
(258) Al-i İmran: 3/98
(259) Al-i İmran: 3/150
(260) Al-i İmran: 3/173
(261) Nisa: 4/1
(262) Nisa: 4/6
(263) Nisa: 4/34
(264) Nisa: 4/43
(265) Nisa: 4/85
(266) Maide: 5/114
(267) En?am: 6/14
(268) En?am: 6/18
(269) En?am: 6/37
(270) En?am: 6/62
(271) En?am: 6/73
(272) En?am: 6/102
(273) En?am: 6/103
(274) En?am: 6/114
(275) En?am: 6/146
(276) Enfal: 8/40
(277) Enfal: 8/52
(278) Yüsuf: 12/21
(279) Hüd: 11/61
(280) Hüd: 11/73
(281) Hüd: 11/90
(282) Yüsuf: 12/18
(283) Yüsuf: 12/21
(284) Yüsuf: 12/39
(285) Yüsuf: 12/65
(286) Ra?d: 13/9
(287) Ra?d: 13/11
(288) Hasan 'Şedid' ismini Züheyr'in rivayetinden almıştır. Şedid isminin Allah'ın yüce ve mübarek isimleri arasında zikredilmesi Kur'an'ın esrarındandır. Yine bu ismin Kur'an'ın onüçüncü cüzünün, onüçüncü suresinin, onuçüncü ayetinde yer alması calib-i dikkattir. Zira bu isim Mushaf-ı Şerifin tertibi üzere onüçüncü süresi olan Ra'd süresinde yer almaktadır. Aynı şekilde ayette geçen Şedidü?l-İkab harflerinin onüç olması. Kur'an'ın esrarındandır.
(289) Ra?d: 13/13
(290) Hicr: 15/23
(291) Hicr: 15/86
(292) Nahl: 16/91
(293) Kehf, 18/45
(294) Meryem: 19/47
(295) Taha: 20/82
(296) Hacc: 22/54
(297) Nür: 24/25
(298) Nür: 24/35
(299) Neml: 27/40
(300) Secde: 32/22
(301) Sebe: 34/26
(302) Fatır: 35/30
(303) Zümer: 39/36
(304) Mü?min: 40/3
(305) Mü?min: 40/15
(306) Mü?min: 40/15
(307) Fussilet: 41/39
(308) Zariyat: 51/58
(309) Tur: 52/28
(310) Kamer: 54/55
(311) Rahman: 55/27
(312) Hadid: 57/3
(313) Haşr: 59/23
(314) Haşr: 59/24
(315) A?la: 87/1
(316) Alak. 96/3
(317) İhlas: 112/1
(318) İhlas ,112/2
Seçme Hadisler ve Sözler
Senin canın içinde bir can var, o canı ara!Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ara! A yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara;Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara.
Mevlana
Her An'ımız Bir Dua
Ey Rabbimiz! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalblerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)